Kỹ năng xác lập mục tiêu nghề nghiệp

Chủ đề: Kỹ Năng Xác Lập Mục Tiêu Nghề Nghiệp

Chủ đề đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 22/12/2018

ĐN: “Mục tiêu nghề nghiệp, với con người hiện đại, là mục tiêu cuộc đời. Nên học cách làm thế nào đặt để nó (tức kỹ năng) đòi hỏi mức độ hiểu biết lý thuyết lẫn trải nghiệm thực hành nhất định. Thông qua mô hình của Holland về 6 kiểu nghề nghiệp căn bản, chúng ta đã triển khai chủ đề trong sự liên kết giữa mối quan tâm hướng nghiệp với nét tính cách cá nhân và mục tiêu riêng tư.

Với các niềm tin làm việc chăm chỉ, cảm giác thuộc về chỗ hành nghề, công việc mang giá trị và thích ứng với mục tiêu nghề, kỹ năng xác lập mục tiêu đầu tiên đòi hỏi tính tiêu chuẩn: xác định rõ ràng và có thể đạt được, từ đó, thấy được tiến trình liên quan tới thao tác điều chỉnh và công việc giám sát cũng như những cách thức đặng đương đầu với nỗi sợ bị mất sự kiểm soát việc chú ý, những tiêu cực và nỗi sợ thất bại khiến mình vừa phải học cách cấu trúc các nhiệm vụ (cụ thể) theo các bước đi phù hợp, vừa kiên trì với việc khởi động đã sắp xếp rồi đeo bám theo tiến trình: dùng tư duy dài hạn cho các mục tiêu ngắn hạn…

Ngoài kỹ thuật quen thuộc sơ đẳng như S.M.A.R.T, còn có thể nhắc tới mô hình T.O.T.E, nắm bắt chi tiết các khía cạnh kiến thức, cảm xúc, và kỹ năng của mục tiêu; học cách chạm tới mục tiêu nhờ ưa thích những gì đang làm, kết nối với cái tôi tương lai hay làm sao hài hoà với 4 mục tiêu cơ bản ở đời là Hạnh phúc (nhắm vào bản thân), Đạo đức (hướng tới cộng đồng), Ý Nghĩa (quan tâm tới người khác), và Thành Công (chú vào nhiệm vụ phải thực hiện) thì rõ ràng xác lập mục tiêu nghề nghiêp đòi hỏi nhận ra các cột trụ: Lập kế hoạch và Chuẩn bị; Môi trường; hay các Trách nhiệm liên quan…”

Leave a Comment