Phương châm

“Một nền giáo dục tốt động viên người ta liên tục muốn biết vì chính bản thân họ.”

–Thái Phác Ngô Toàn–