Exploring Positive Identities and Organizations: Building a Theoretical and Research Foundation

Cuốn sách này nhằm mục đích tạo ra một nền tảng mới trong nghiên cứu bản sắc và các tổ chức. Các chương sách được viết theo thứ tự lý thuyết song hành cùng thực nghiệm giữa bản sắc và tăng trưởng, tính xác thực, mối quan hệ, hy vọng, tính bền vững, khả năng lãnh đạo, khả năng phục hồi, hợp tác và danh tiếng cộng đồng và các biến thể quan trọng khác.

Các chương sách được thiết kế để thực hiện ba mục tiêu:

– Thiết lập các bản sắc và cách thức tổ chức tích cực như một lĩnh vực nghiên cứu đa cấp, liên ngành
– Tích hợp một trọng tâm về bản sắc tích cực với lý thuyết và nghiên cứu mới nhất về bản sắc và tổ chức
– Vạch ra một lãnh thổ nghiên cứu mới sôi động trong các nghiên cứu tổ chức.

Link mua sách: >click here<

Leave a Comment